Tara Platform Bed

82134   Tara Platform Bed - California King
W76" x L89"
Hdbd H44" Ftbd H15 1/2" Slat H14"
82131   Tara Platform Bed - Double
W57" x L80"
Hdbd H44" Ftbd H15 1/2" Slat H14"
82133   Tara Platform Bed - King
W79 1/2" x L85"
Hdbd H44" Ftbd H15 1/2" Slat H14"
82132   Tara Platform Bed - Queen
W63" x L85"
Hdbd H44" Ftbd H15 1/2" Slat H14"
82130   Tara Platform Bed - Single
W42" x L80"
Hdbd H44" Ftbd H15 1/2" Slat H14"